กิจกรรมวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

ข้อมูลผลงาน

  972      361     
 
Creative Commons License
กิจกรรมวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  กิจกรรมวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
คำอธิบาย :  กิจกรรมวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ภาพจิตรกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานจิตรกรรมที่จัดทำขึ้นเพื่อเทอดพระเกียรติพระองค์ท่านที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในงาน "เสด็จฟ้า สถิตไทย จัดขึ้นในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 และเป็นภาพที่ใช้ประดับองค์เจดีย์เสด็จฟ้า สถิตไทย ณ ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น บันทึกภาพและรวมรวมโดยนางสาวยศยาดา สิทธิวงษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คำสำคัญ :   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (สมเด็จพระภัทรมหาราช), พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, ในหลวง, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร, รัชกาลที่ 9, ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9, เสด็จฟ้า สถิตไทย, พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ