ชั้นวางกะละมังไส้เดือน

ข้อมูลผลงาน

  529      767     
 
Creative Commons License
ชั้นวางกะละมังไส้เดือน is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ชั้นวางกะละมังไส้เดือน
คำอธิบาย :  ชั้นวางกะละมัง สูง 150 เซ็นติเมตร กว้าง 90 เซ็นติเมตร แบ่งเป็น 5 ชั้น ให้มีพื้นที่ว่างระหว่างกะละมังด้วย ชั้นจะเป็นไม้หรือเหล้กก็ได้ ไม้อาจเป็นไผ่หรือไม้ยูคาก็ได้ แต่อาจอายุไม่นาน แต่ถ้าเป็นเหล็ก ใช้เหล็กกล่องขนาด 1 นิ้วก็ได้
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ประสาร เอมวัฒนะ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ศิลชัย หล่อเลิศธรรม, ฉัฏฐธิป รวยพร, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สันติ สวนศรี
คำสำคัญ :   ไส้เดือน, การเลี้ยงไส้เดือนและผลพลอยได้, การเลี้ยงไส้เดือน, ชั้นเลี้ยงไส้เดือน, ชั้นวางกะละมัง
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (443.75 KB)
- ดาวน์โหลด 2 (537.32 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง