แผนที่ความคิด (Mind map) การเลี้ยงไส้เดือน (ภาพรวมของบ้านของไส้เดือน)

ข้อมูลผลงาน

  183      523     
 
Creative Commons License
แผนที่ความคิด (Mind map) การเลี้ยงไส้เดือน (ภาพรวมของบ้านของไส้เดือน) is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  แผนที่ความคิด (Mind map) การเลี้ยงไส้เดือน (ภาพรวมของบ้านของไส้เดือน)
คำอธิบาย :  เป็นแผนที่ความคิดเพื่ออธิบายภาพรวมของสื่อชุด การเลี้ยงไส้เดือนและผลพลอยได้ ตอนที่ 2 ในส่วนของบ้านของไส้เดือน (ภาพรวม)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ประสาร เอมวัฒนะ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ฉัฏฐธิป รวยพร, ศิลชัย หล่อเลิศธรรม, สันติ สวนศรี, ณัฐชนนท์ พุ่มนิคม, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์
คำสำคัญ :   การเลี้ยงไส้เดือนและผลพลอยได้, mind map, บ้านของไส้เดือน, การเลี้ยงไส้เดือน, ไส้เดือน, แผนที่ความคิด
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   สื่อปฏิสัมพันธ์, รูปภาพ, Full Course

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (132.57 KB)
- ดาวน์โหลด 2 (2.42 MB)
- ดาวน์โหลด 3 (51.98 KB)
- ดาวน์โหลด 4 (1.07 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง