สมุดภาพโคลงฤาษีดัดตน

ข้อมูลผลงาน

  1,822      666     
 
Creative Commons License
สมุดภาพโคลงฤาษีดัดตน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  สมุดภาพโคลงฤาษีดัดตน
คำอธิบาย :  สมุดภาพโคลงฤาษีดัดตน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   พระครูพิมลธรรมภาณ
คำสำคัญ :   สุขภาพ, วัดโพธิ์, วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, แพทย์แผนโบราณ, การดูแลรักษา, ฤาษีดัดตน, แพทย์แผนไทย, สมุดภาพโคลงฤาษีดัดตน
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (41.26 MB)
 
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง