ตุ๊กตาศิลาจีน วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ข้อมูลผลงาน

  1,425      556     
 
Creative Commons License
ตุ๊กตาศิลาจีน วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ตุ๊กตาศิลาจีน วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
คำอธิบาย :  ตุ๊กตาศิลาจีน วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   พระครูพิมลธรรมภาณ
คำสำคัญ :   ตุ๊กตาศิลาจีน, วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, วัดโพธิ์, อับเฉา
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (123.86 MB)
 
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง