ภาพตัดโครงสร้างภายในภูเขาไฟ

ข้อมูลผลงาน

  911      320     
 
Creative Commons License
ภาพตัดโครงสร้างภายในภูเขาไฟ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ภาพตัดโครงสร้างภายในภูเขาไฟ
คำอธิบาย :  โลกมีการสะสมความร้อนสูงมาก จนเกิดแรงดันตัวเองขึ้นมาตามรอยแยกและปล่องภูเขาไฟ ทำให้หินร้อนหลอมเหลวเคลื่อนที่หรือปะทุออกมาบนพื้นผิวโลก เกิดการไหลของหินร้อนหลอมเหลวที่เรียกว่า ลาวา และ มีเถ้าละเอียดฟุ้งกระจายไปในวงกว้าง หากการระเบิดของภูเขาไฟรุนแรงผงฝุ่นเถ้าธุลีภูเขาไฟนี้จะทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต หรือ การบริการของสายการบินต่างๆ ต้องหยุดให้การบริการชั่วคราว จากหลักฐานทางธรณีวิทยา พบปล่องภูเขาไฟที่ดับแล้วในประเทศไทยหลายแห่ง เช่นที่เขาพนมรุ้ง ภูพระอังคาร เขาพลอยแหวน เขากระโดง ฯลฯ นักธรณีวิทยาอธิบายว่า แผ่นเปลือกโลกมีลักษณะเป็นแผ่นๆ ต่อกันที่ลอยอยู่บนหินร้อนไหลหนืดข้างใต้ และภูเขาไฟส่วนใหญ่เกิดขึ้นบริเวณใกล้ รอยต่อของแผ่นเปลือกโลก
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   มนธิดา สีตะธนี, พลเรือตรีถาวร เจริญดี, ปาลิดา จันทวงศ์, พิสมัย น่วมจะโป๊ะ, วันเพ็ญ ภู่มาลา, จอมขวัญ เครือหอม, อังคณารักษ์ บุตรสุวรรณ์, ปริศนา อาจหาญ, จิรัชยา พิชัยฤกษ์, ปุญชรัสมิ์ จันทร์เกลี้ยง, ปัญจพิมพ์ เหนือเกาะหวาย, ศศิธร ปันทะ, วิมลรัตน์ สิทธิโอสถ, สุวิชา ศาสนภักดี, ธัญญ์ณัช บุษบงค์, วนิดา โรจนบุรานนท์, หฤทัย เพชรรัตน์, พูลทรัพย์ โพธ์สุ, พล เชาว์ดำรงค์, นิติ ญานะ, กันตนา โตเหมือน, พรทิพา ธีระวัฒนชาติ, รัตนากร ประกิ่ง, ยุวดี จันทศรีคำ, เกษรา ไชยงาม, พรทิพย์ ฉิมวัย, วิมล บุษราคัม
คำสำคัญ :   โครงสร้างภายในภูเขาไฟ, ญี่ปุ่น, ไอทีตามพระราชดำริ, แผ่นดินไหว, ภัยพิบัติ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (74.31 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง