ชั้นบรรยากาศของโลก

ข้อมูลผลงาน

  4,747      30,008     
 
Creative Commons License
ชั้นบรรยากาศของโลก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ชั้นบรรยากาศของโลก
คำอธิบาย :  โลกของเรามีชั้นบรรยากาศห่อหุ้มอยู่เป็นระยะทางหลายพันกิโลเมตรจากพื้นผิวโลกชั้น อากาศในบรรยากาศชั้นนี้มีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา เนื่องจากพื้นผิวโลกมีการถ่ายเทความร้อนที่ได้รับจากดวงอาทิตย์สู่บรรยากาศ โดยการถ่ายเทความร้อนจากพื้นผิวโลกสู่บรรยากาศเกิดขึ้นตลอดเวลา ทำให้บรรยากาศใกล้พื้นผิวโลกมีอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยการถ่ายเทความร้อนจากพื้นผิวโลกในแต่ละพื้นที่และในแต่ละช่วงเวลามีความแตกต่างกัน ทำให้สภาพอากาศในแต่ละพื้นที่และในแต่ละช่วงเวลามีความแตกต่างกัน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ปุญชรัสมิ์ จันทร์เกลี้ยง, ปริศนา อาจหาญ, ปาลิดา จันทวงศ์, พิสมัย น่วมจะโป๊ะ, วนิดา โรจนบุรานนท์, วิมล บุษราคัม, ปัญจพิมพ์ เหนือเกาะหวาย, จอมขวัญ เครือหอม, ยุวดี จันทศรีคำ, พรทิพย์ ฉิมวัย, ศศิธร ปันทะ, รัตนากร ประกิ่ง, พรทิพา ธีระวัฒนชาติ, หฤทัย เพชรรัตน์, สุวิชา ศาสนภักดี, จิรัชยา พิชัยฤกษ์, มนธิดา สีตะธนี, พล เชาว์ดำรงค์, พูลทรัพย์ โพธ์สุ, วิมลรัตน์ สิทธิโอสถ, พลเรือตรีถาวร เจริญดี, นิติ ญานะ, เกษรา ไชยงาม, กันตนา โตเหมือน, ธัญญ์ณัช บุษบงค์, วันเพ็ญ ภู่มาลา, อังคณารักษ์ บุตรสุวรรณ์
คำสำคัญ :   ชั้นบรรยากาศ, โทรโพสเฟียร์, เอกโมซสเฟียร์, ไอทีตามพระราชดำริ, ภัยพิบัติ, โลก, โซสเฟียร์
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (445.78 KB)