ชุดแต่งกายของไทยทรงดำ (เสื้อฮีหมอเสนชนชั้นผู้น้อย, เสื้อฮีหมอเสนชนชั้นผู้ต้าว, ชุดแช่งแม่สามี)

ข้อมูลผลงาน

  942      179     
 
Creative Commons License
ชุดแต่งกายของไทยทรงดำ (เสื้อฮีหมอเสนชนชั้นผู้น้อย, เสื้อฮีหมอเสนชนชั้นผู้ต้าว, ชุดแช่งแม่สามี) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ชุดแต่งกายของไทยทรงดำ (เสื้อฮีหมอเสนชนชั้นผู้น้อย, เสื้อฮีหมอเสนชนชั้นผู้ต้าว, ชุดแช่งแม่สามี)
คำอธิบาย :  ลักษณะชุดเสื้อฮีหมอเสนชนชั้นผู้น้อย, เสื้อฮีหมอเสนชนชั้นผู้ต้าว, ชุดแช่งแม่สามี
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  พิพิธภัณฑ์ปานถนอม (ไทยทรงดำ)
คำสำคัญ :   เสื้อฮีหมอเสนชนชั้นผู้ต้าว, เสื้อฮี, ชุดหมอพิธี, ปานถนอม, ลาวโซ่ง, ชุดแช่งแม่สามี, เสื้อฮีหมอเสนชนชั้นผู้น้อย, ไทยทรงดำ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ภาพเคลื่อนไหว, VDO Clip, Resource Review, Flash Clip