ชุดแต่งกายของไทยทรงดำ (ชุดไว้ทุกข์สามีตาย, ชุดไปนาหญิง, ชุดไปนาชาย, เสื้อไปเกี้ยวสาว)

ข้อมูลผลงาน

  2,020      272     
 
Creative Commons License
ชุดแต่งกายของไทยทรงดำ (ชุดไว้ทุกข์สามีตาย, ชุดไปนาหญิง, ชุดไปนาชาย, เสื้อไปเกี้ยวสาว) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ชุดแต่งกายของไทยทรงดำ (ชุดไว้ทุกข์สามีตาย, ชุดไปนาหญิง, ชุดไปนาชาย, เสื้อไปเกี้ยวสาว)
คำอธิบาย :  ชุดไว้ทุกข์สามีตาย (ชุดไว้ทุกข์ผัวตาย) เลาะตีนซิ่นออก ไม่ต้องใส่เสื้อต๊กnชุดไปนาหญิง ต้องมีสไบพันเอวnชุดไปนาชาย เป็นเสื้อห่งเหง คาดผ้าขาวม้า ย่ามสีขาวดำnเสื้อไปเกี้ยวสาว (ชุดไปรำแคน) จะใส่เสื้อไทหรือเสื้อซอน ใส่เสื้อเชิ้ตด้านในเรียก กอแกน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  พิพิธภัณฑ์ปานถนอม (ไทยทรงดำ)
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ถนอม คงยิ้มละมัย
คำสำคัญ :   ชุดไทยทรงดำ, ปานถนอม, ชุดไปเกี้ยวสาว, ลาวโซ่ง, ชุดไว้ทุกข์ผัวตาย, ชุดไปนา, ชุดไปนาหญิง, ไทยทรงดำ, ชุดไปนาชาย, เครื่องแต่งกายไทยทรงดำ, เสื้อไปเกี้ยวสาว, ชุดไว้ทุกข์
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Flash Clip, Resource Review, ภาพเคลื่อนไหว, VDO Clip