ชุดในพิธีกรรมแต่งงานของไทยทรงดำ (ชุดเจ้าบ่าว, ชุดเจ้าสาวที่มีสามีหนุ่ม, ชุดเจ้าสาวที่สามีเป็นหม้าย)

ข้อมูลผลงาน

  1,351      262     
 
Creative Commons License
ชุดในพิธีกรรมแต่งงานของไทยทรงดำ (ชุดเจ้าบ่าว, ชุดเจ้าสาวที่มีสามีหนุ่ม, ชุดเจ้าสาวที่สามีเป็นหม้าย) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ชุดในพิธีกรรมแต่งงานของไทยทรงดำ (ชุดเจ้าบ่าว, ชุดเจ้าสาวที่มีสามีหนุ่ม, ชุดเจ้าสาวที่สามีเป็นหม้าย)
คำอธิบาย :  ชุดในพิธีกรรมแต่งงานของไทยทรงดำnชุดเจ้าบ่าวnชุดเจ้าสาวที่มีสามีหนุ่มnชุดเจ้าสาวที่สามีเป็นหม้าย
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  พิพิธภัณฑ์ปานถนอม (ไทยทรงดำ)
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ถนอม คงยิ้มละมัย
คำสำคัญ :   เครื่องแต่งกายไทยทรงดำ, เจ้าสาวได้สามีพ่อม่าย, ปานถนอม, เจ้าสาวได้สามีหนุ่ม, ชุดแต่งงานไทยทรงดำ, ชุดเจ้าสาวที่สามีเป็นหม้าย, ชุดในพิธีกรรมแต่งงานของไทยทรงดำ, ชุดเจ้าสาว, ไทยทรงดำ, ชุดไทยทรงดำ, ลาวโซ่ง, ชุดเจ้าสาวที่มีสามีหนุ่ม, ชุดเจ้าบ่าว, เสื้อฮี
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Flash Clip, ภาพเคลื่อนไหว, VDO Clip, Resource Review