ตัวไส้เดือน : ผลที่ได้จากการเลี้ยงไส้เดือน

ข้อมูลผลงาน

  213      417     
 
Creative Commons License
ตัวไส้เดือน : ผลที่ได้จากการเลี้ยงไส้เดือน is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ตัวไส้เดือน : ผลที่ได้จากการเลี้ยงไส้เดือน
คำอธิบาย :  ผลพลอยได้ ตัวไส้เดือนที่ได้เพิ่ม จะมีประโยชน์ 2 ข้อn- การกำจัดขยะอินทรีย์ n- นำไปเป็นโปรตีนทางเลือก
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ประสาร เอมวัฒนะ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ศิลชัย หล่อเลิศธรรม, สันติ สวนศรี, ฉัฏฐธิป รวยพร, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์
คำสำคัญ :   ไส้เดือน, ผลที่ได้จากการเลี้ยงไส้เดือน, ตัวไส้เดือน, การเลี้ยงไส้เดือนและผลพลอยได้
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (487.71 KB)
- ดาวน์โหลด 2 (486.69 KB)