แผนที่ความคิด (Mind map) ผลที่ได้จากการเลี้ยงไส้เดือน : ตัวไส้เดือน (นำไปเป็นโปรตีนทางเลือก)

ข้อมูลผลงาน

  799      1,325     
 
Creative Commons License
แผนที่ความคิด (Mind map) ผลที่ได้จากการเลี้ยงไส้เดือน : ตัวไส้เดือน (นำไปเป็นโปรตีนทางเลือก) is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  แผนที่ความคิด (Mind map) ผลที่ได้จากการเลี้ยงไส้เดือน : ตัวไส้เดือน (นำไปเป็นโปรตีนทางเลือก)
คำอธิบาย :  เป็นแผนที่ความคิดเพื่ออธิบายภาพรวมของสื่อชุด การเลี้ยงไส้เดือนและผลพลอยได้ ตอนที่ 5 ในส่วนของผลที่ได้จากการเลี้ยงไส้เดือน : ตัวไส้เดือน เรื่อง การนำไปเป็นโปรตีนทางเลือก
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ประสาร เอมวัฒนะ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สุรพล เดชธำรงวัฒน์, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, ฉัฏฐธิป รวยพร, ศิลชัย หล่อเลิศธรรม
คำสำคัญ :   ตัวไส้เดือน, ไส้เดือน, mind map, การเลี้ยงไส้เดือนและผลพลอยได้, ผลที่ได้จากการเลี้ยงไส้เดือน, แผนที่ความคิด, โปรตีนทางเลือก
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Full Course, สื่อปฏิสัมพันธ์, รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (67.79 KB)
- ดาวน์โหลด 2 (194.40 KB)
- ดาวน์โหลด 3 (62.25 KB)
- ดาวน์โหลด 4 (180.70 KB)