เอามูลใส่เดือนห่อด้วยผ้าขาวบางหรือผ้ามุ้งไนล่อนสีฟ้าที่น้ำสามารถเข้าได้

ข้อมูลผลงาน

  32      19     
 
Creative Commons License
เอามูลใส่เดือนห่อด้วยผ้าขาวบางหรือผ้ามุ้งไนล่อนสีฟ้าที่น้ำสามารถเข้าได้ is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  เอามูลใส่เดือนห่อด้วยผ้าขาวบางหรือผ้ามุ้งไนล่อนสีฟ้าที่น้ำสามารถเข้าได้
คำอธิบาย :  เอามูลใส่เดือนห่อด้วยผ้าขาวบางหรือผ้ามุ้งไนล่อนสีฟ้าที่น้ำสามารถเข้าได้ โดยมูลไส้เดือนถ้าน้อยไปอาจเจือจาง ทำให้อาหารของจุลินทรีย์ไม่พอ อาจทำให้เหม็นได้ แต่ถ้าใส่เพียงพอ worm tea ที่ได้จะหอม
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ศิลชัย หล่อเลิศธรรม
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สันติ สวนศรี, ฉัฏฐธิป รวยพร, ประสาร เอมวัฒนะ, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์
คำสำคัญ :   การเลี้ยงไส้เดือนและผลพลอยได้, Worm tea, เอามูลไส้เดือนไปต่อยอด, ห่อมูลไส้เดือน, ไส้เดือน, ผลที่ได้จากการเลี้ยงไส้เดือน
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ