โครงงานเค้กสปันจ์แป้งข้าวหอมนิลเสริมเนื้อปลากะพงขาว

ข้อมูลผลงาน

  43      64     
 
Creative Commons License
โครงงานเค้กสปันจ์แป้งข้าวหอมนิลเสริมเนื้อปลากะพงขาว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  โครงงานเค้กสปันจ์แป้งข้าวหอมนิลเสริมเนื้อปลากะพงขาว
คำอธิบาย :  เค้กสปันจ์แป้งข้าวหอมนิลเสริมเนื้อปลากะพงขาว
มีคุณค่าทางโภชนาการสูงด้วยการใช้แป้งข้าวหอมนิล เสริมด้วยปลากระพงทำให้มีประโยชน์ต่อร่างกายกับผู้บริโภค
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โรงเรียนจิตรลดา(สายวิชาชีพ)
คำสำคัญ :   เค้กสปันจ์, โครงงาน, โครงงานสาขาอาหารและโภชนาการ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   คลิปเสียง, อื่นๆ, อ้างอิง, ข้อมูลปฐมภูมิ, รูปภาพ, รูปภาพและการออกแบบ, ประมวลวิชา