มายากลนักเคมี ตอน เสกกาวเด้งดึ๋ง

ข้อมูลผลงาน

  124      36     
 
Creative Commons License
มายากลนักเคมี ตอน เสกกาวเด้งดึ๋ง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  มายากลนักเคมี ตอน เสกกาวเด้งดึ๋ง
คำอธิบาย :  รายการ Science Behind Technology มายากลนักเคมี ตอน เสกกาวเด้งดึ๋ง สนุกกับการทดลองจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกาวที่ยึดกระดาษให้ติดกันนำมาทำเป็นลูกบอลเด้งดึ๋ง สนใจชุดการทดลองติดต่อได้ที่ ศูนย์หนังสือ สวทช. email : cyberbookstore@nstda.or.th หรือ Facebook : ศูนย์หนังสือ สวทช. พัฒนาการทดลองโดย ฝ่ายบริหารบ้านวิทยาศาสตร์ ผลิตรายการโดย NSTDA Channel สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ฝ่ายบริหารบ้านวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ :   วิทยาศาสตร์, กาวลาเท็กซ์, กาวน้ำใส, การทดลองทางเคมี, การทดลอง, ฝ่ายบริหารบ้านวิทยาศาสตร์, สนุกกับการทดลอง, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, นักเคมี, เสกกาวเด้งดึ๋ง, บอแร็กซ์
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, ภาพเคลื่อนไหว, Flash Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (9.46 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง