Font 9 TerdThai

2,436      1,320
 
Creative Commons License
Font 9 TerdThai ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มา แต่ห้ามดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : Font 9 TerdThai
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : โครงการพัฒนา "๙ แบบตัวพิมพ์ไทยเพื่อพ่อ"สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ได้จัดทำโครงการ "๙ แบบตัวพิมพ์ไทยเพื่อพ่อ" เพื่อเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจทางด้านศิลปะและการออกแบบ แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ในด้านการประดิษฐ์ตัวอักษรด้วยคอมพิวเตอร์ และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙วัตถุประสงค์๑. เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙๒. เพื่อเป็นประวัติศาสตร์แบบตัวพิมพ์ไทยในรัชกาลที่ ๙๓. เพื่อแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ในด้านการออกแบบ และการประดิษฐ์ตัวอักษรด้วยคอมพิวเตอร์๔. เพื่อสร้างสรรค์แบบตัวพิมพ์แจกจ่ายให้ประชาชนชาวไทยได้ใช้ฟรี ๕. เพื่อให้ภาครัฐ และเอกชน นำไปใช้เป็นแบบตัวพิมพ์สำหรับจัดงานนิทรรศการต่างๆ รวมถึงใช้เป็นแบบตัวพิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อประเภทต่างๆ ๖. เพื่อใช้เป็นแบบฟอนต์สำหรับจัดทำหนังสือ “๙ แบบตัวพิมพ์ไทย” และหนังสือ “โครงการพระราชดำริ แนวคิดและทฤษฏี ร.๙” สำหรับจัดพิมพ์ และแจกจ่ายประชาชนฟรีทั่วประเทศ๙ แบบตัวพิมพ์ไทยเพื่อพ่อ เมื่อพัฒนาเสร็จแล้ว จะแจกจ่ายให้ประชาชนชาวไทยได้ใช้ฟรี แบบตัวพิมพ์ส่วนใหญ่ เหมาะสมกับการนำไปใช้ในกิจกรรมการจัดนิทรรศการต่างๆ โดยเฉพาะนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการอันเกี่ยวเนื่องกับโครงการพระราชดำริ รวมถึงใช้ในงานสิ่งพิมพ์ และสื่อประเภทต่างๆ
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : รัชกาลที่9, การออกแบบ, พระราชกรณียกิจ, ในหลวง, ๙ แบบตัวพิมพ์ไทยเพื่อพ่อ, พระอัจฉริยภาพ, ภูมิพลอดุลยเดช
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   ประชิด ทิณบุตร
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   ฟอนต์
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : http://thaifont.info/?p=645
URL :
:
สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์, ประชิด ทิณบุตร. (2560). Font 9 TerdThai, 26 กรกฎาคม 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/67190
สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์, ประชิด ทิณบุตร. (2560). "Font 9 TerdThai". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/67190. (26 กรกฎาคม 2560)
สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์, ประชิด ทิณบุตร. "Font 9 TerdThai". 26 กรกฎาคม 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/67190.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : Font 9 TerdThai

ไม่พบข้อมูลการรีวิว