การเรียนรู้ในศตวรรษที่21

ข้อมูลผลงาน

  54      31     
 
Creative Commons License
การเรียนรู้ในศตวรรษที่21 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  การเรียนรู้ในศตวรรษที่21
คำอธิบาย :  กรอบการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 (framework for 21st century learning )
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คำสำคัญ :   การเรียนรู้ในศตวรรษที่21, PBL
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip