หลักการและทฤษฎีการเรียนรู้

ข้อมูลผลงาน

  44      25     
 
Creative Commons License
หลักการและทฤษฎีการเรียนรู้ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  หลักการและทฤษฎีการเรียนรู้
คำอธิบาย :  0
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คำสำคัญ :   หลักการและทฤษฏีการเรียนรู้, PBL, Consructionism
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip