การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที (Project-based Learning using ICT)

ข้อมูลผลงาน

  58      28     
 
Creative Commons License
การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที (Project-based Learning using ICT) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที (Project-based Learning using ICT)
คำอธิบาย :  ความหมายและกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คำสำคัญ :   การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที, PBL
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip