แนวทางการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที

ข้อมูลผลงาน

  44      26     
 
Creative Commons License
แนวทางการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  แนวทางการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที
คำอธิบาย :  แนวทางการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที, บทบาทครู บทบาทผู้เรียน และตัวอย่างกิจกรรม
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คำสำคัญ :   PBL, แนวทางการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip