แนวทางการใช้ไอซีทีสร้างชิ้นงาน ของนักเรียน

ข้อมูลผลงาน

  48      22     
 
Creative Commons License
แนวทางการใช้ไอซีทีสร้างชิ้นงาน ของนักเรียน is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  แนวทางการใช้ไอซีทีสร้างชิ้นงาน ของนักเรียน
คำอธิบาย :  ที่มาและความสำคัญของการใช้ไอซีทีสร้างชิ้นงาน ตัวอย่างเครื่องมือไอซีทีสร้างชิ้นงานของนักเรียน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คำสำคัญ :   แนวทางการใช้ไอซีทีสร้างชิ้นงาน ของนักเรียน, PBL
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip