การประเมินการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ ICT

ข้อมูลผลงาน

  44      22     
 
Creative Commons License
การประเมินการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ ICT is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  การประเมินการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ ICT
คำอธิบาย :  การประเมิน การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที และเครื่องมือสำคัญการประเมินความรู้และทักษะ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คำสำคัญ :   PBL, การประเมินการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ ICT
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip