คู่มือการใช้ภาษาอังกฤษในราชการศาล (คดีอาญา) เล่มที่ 1

ข้อมูลผลงาน

  635      191     
 
หัวเรื่อง :  คู่มือการใช้ภาษาอังกฤษในราชการศาล (คดีอาญา) เล่มที่ 1
คำอธิบาย :  คู่มือการใช้ภาษาอังกฤษในราชการศาล (คดีอาญา) เล่มที่ 1 Legal English For Services ( Criminal Case ) No.1 หนังสือคู่มือการใช้ภาษาอังกฤษในราชการ ประกอบด้วยบทสนทนาสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำบัลลังก์ฝากขัง บัลลังก์เวรชี้ เจ้าหน้าที่ประจำส่วนงานคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว รวมทั้งตัวอย่างของคำให้การจำเลยและรายงานกระบวนการพิจารณาที่ใช้ในคดีอาญา (ไทย - อังกฤษ) คำสั่งศาลในการประชุมคดีและตรวจสอบพยานหลักฐาน (ไทย - อังกฤษ ) อภิธานศัพท์ ( Glossary ) และตัวอย่างข้อหาต่างๆ ในคดีอาญาทั่วประเทศและคดียาเสพติด
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักการต่างประเทศ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานศาลยุติธรรม
คำสำคัญ :   การประชุมคดีและตรวจสอบพยานหลักฐาน (ไทย - อังกฤษ ), อภิธานศัพท์, ศาลยุติธรรม, รายงานกระบวนการพิจารณาที่ใช้ในคดีอาญา (ไทย - อังกฤษ), คู่มือการใช้ภาษาอังกฤษในราชการ, คู่มือภาษาอังกฤษ, คำสั่งศาล
URL :   http://www.library.coj.go.th/
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ภาษาต่างประเทศ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, บทความ, คำศัพท์ คำนิยาม ความหมาย, กฎหมาย ระเบียบ