บริเวณโดยรอบหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อมูลผลงาน

  336      2,670     
 
Creative Commons License
บริเวณโดยรอบหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  บริเวณโดยรอบหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
คำอธิบาย :  การจัดสวนในแนวตั้งหน้าหอสมุดและคลังความรู้ฯ มีที่นั่งเพื่อการพักผ่อนที่ร่มรื่นด้วยด้นไม้ มีร้านอาหาร เครื่องดื่มบริการ และ ร้าน U-Store เพื่อการศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ธมลพรรณ ปานะวงษ์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
คำสำคัญ :   หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล, มุมสวนสวย, บริเวณรอบอาคาร, ที่นั่งพักผ่อน
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ