อาคารสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

ข้อมูลผลงาน

  142      124     
 
Creative Commons License
อาคารสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  อาคารสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
คำอธิบาย :  กลุ่มอาคารสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ก่อสร้างแล้วเสร็จในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2527 ระยะเวลาในการก่อสร้าง 1 ปี 20 วัน โดยสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนเติบโตควบคู่มากับการพัฒนางานและการฝึกอบรมด้านสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทย ซึ่งเน้นการดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่คำนึงถึงสุขภาวะในทุกมิติทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ โดยเสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากประชาชนในชุมชนและภาคส่วนต่างๆ ของสังคมในการจัดระบบดูแลสุขภาพและยังเกี่ยวข้องกับการพัฒนากลไกการให้บริการทางสุขภาพที่ประชาชนเข้าถึงได้ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม นับว่างานสาธารณสุขมูลฐานเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนางานสาธารณสุขของประเทศ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   มหาวิทยาลัยมหิดล
คำสำคัญ :   อาเซียน, อาคาร, มหาวิทยาลัยมหิดล, งานสาธารณสุขมูลฐาน, สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ