นำก้อนดังโงะใส่ตะกร้าที่มีรู

ข้อมูลผลงาน

  23      14     
 
Creative Commons License
นำก้อนดังโงะใส่ตะกร้าที่มีรู is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  นำก้อนดังโงะใส่ตะกร้าที่มีรู
คำอธิบาย :  เมื่อปั้นเป็นก้อนเสร็จแล้ว ให้ตั้งทิ้งไว้ในร่มรำไร ที่แสงแดดไม่ส่อง ลมผ่านได้ดี หรือใส่ตะกร้าที่มีรูก็ได้ แล้วเอาผ้าชุบน้ำคลุมไว้ 15 - 30 วัน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ศิลชัย หล่อเลิศธรรม
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, ฉัฏฐธิป รวยพร, ประสาร เอมวัฒนะ, สันติ สวนศรี
คำสำคัญ :   ไส้เดือน, ผลที่ได้จากการเลี้ยงไส้เดือน, การเลี้ยงไส้เดือนและผลพลอยได้, ดังโงะ, เอามูลไส้เดือนไปต่อยอด
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ