ก้อนดังโงะที่ผ่าออกมาจะให้ไส้กลางเป็นสีแดง

ข้อมูลผลงาน

  23      36     
 
Creative Commons License
ก้อนดังโงะที่ผ่าออกมาจะให้ไส้กลางเป็นสีแดง is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  ก้อนดังโงะที่ผ่าออกมาจะให้ไส้กลางเป็นสีแดง
คำอธิบาย :  ก้อนดังโงะที่พร้อมใช้จะมีฝ้าขึ้น เป็นเส้นใย ซึ่งก็คือจุลินทรีย์ที่ต้องการอากาศ เขาจะอยู่รอบนอก ส่วนข้างในเวลาผ่าจะเห็นไส้แดง ซึ่งก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ไม่ต้องการอากาศ เขาจะอยู่ข้างในสุด
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ศิลชัย หล่อเลิศธรรม
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ประสาร เอมวัฒนะ, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, สันติ สวนศรี, ฉัฏฐธิป รวยพร, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์
คำสำคัญ :   ดังโงะ, เอามูลไส้เดือนไปต่อยอด, ไส้เดือน, จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง, ผลที่ได้จากการเลี้ยงไส้เดือน, การเลี้ยงไส้เดือนและผลพลอยได้
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ