วิธีใช้ดังโงะคือจุ่มน้ำให้เปียก แล้วโยนไปในบ่อ

ข้อมูลผลงาน

  22      19     
 
Creative Commons License
วิธีใช้ดังโงะคือจุ่มน้ำให้เปียก แล้วโยนไปในบ่อ is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  วิธีใช้ดังโงะคือจุ่มน้ำให้เปียก แล้วโยนไปในบ่อ
คำอธิบาย :  วิธีใช้คือจุ่มน้ำให้เปียก แล้วโยนไปในบ่อ มันจะจม เมื่อมันละลาย จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ก็จะออกไปกิน NO3 โดย 1 ลูกจะครอบคลุม 1 ตร.ม. 1 - 2 เดือนใส่ซักครั้งหนึ่งหรือเอาไปฝังก็จะเป็นปุ๋ย มันจะค่อยๆละลาย เป็นการเพิ่มจุลินทรีย์ในดิน คล้ายๆ ปุ๋ยเคมีแบบละลายช้า
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ศิลชัย หล่อเลิศธรรม
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สันติ สวนศรี, ฉัฏฐธิป รวยพร, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, ประสาร เอมวัฒนะ, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์
คำสำคัญ :   ผลที่ได้จากการเลี้ยงไส้เดือน, การเลี้ยงไส้เดือนและผลพลอยได้, ดังโงะ, วิธีใช้, เอามูลไส้เดือนไปต่อยอด, ไส้เดือน
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ