กลองยาว

ข้อมูลผลงาน

  355      565     
 
Creative Commons License
กลองยาว is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  กลองยาว
คำอธิบาย :  กลองยาว เป็นเครื่องดนตรี สำหรับตีด้วยมือ มักใช้สะพายเวลาดี
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ครูจุฑารัตน์ บุญประคอง
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ครูวิมลมาศ นาคสวัสดิ์, ธมลพรรณ ปานะวงษ์, หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
คำสำคัญ :   เครื่องดนตรีไทย, ศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์, กลองยาว, ครูจุฑารัตน์ บุญประคอง, โรงเรียนพัฒนศิลป์การดนตรีและละคร, ครูวิมลมาศ นาคสวัสดิ์, มหาวิทยาลัยมหิดล
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (136.23 KB)
- ดาวน์โหลด 2 (113.74 KB)
- ดาวน์โหลด 3 (67.09 KB)