ธงวันมหิดล ปี 2556

ข้อมูลผลงาน

  978      756     
 
Creative Commons License
ธงวันมหิดล ปี 2556 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ธงวันมหิดล ปี 2556
คำอธิบาย :  วันมหิดล ครงกับวันที่ 24 กันยายน ของทุกปี สีของธงจะเปลี่ยนตามวันของแต่ละปี เพื่อช่วยผู้ป่วยด้อยโอกาส โรงพยาบาลศิริราช ในนาม "ศิริราชมูลนิธิ ธงวันมหิดล"
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ธมลพรรณ ปานะวงษ์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
คำสำคัญ :   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, ธงวันมหิดล, วันที่ 24 กันยายน, วันมหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล, โรงพยาบาลศิริราช
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, ภาษาไทย, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (540.05 KB)