ทฤษฎีใหม่

ข้อมูลผลงาน

  46      27     
 
Creative Commons License
ทฤษฎีใหม่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  ทฤษฎีใหม่
คำอธิบาย :  ผลงานของผู้เข้าอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การสร้างสรรค์งานกราฟิกด้วย Open Source Software : GIMP & Inkscape" วันจันทร์ที่ 4 - วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 101 ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเข้าคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Libraries OER)บนพื้นฐานของการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ธิดาพร บุญเม่น
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล
คำสำคัญ :   รัชกาลที่ 9, ในหลวง, ทฤษฎีใหม่, Inkscape, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, เศรษฐกิจพอเพียง, งานกราฟิก, GIMP, โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สุขศึกษาและพลศึกษา, ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, คณิตศาสตร์, ภาษาต่างประเทศ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพและการออกแบบ, รูปภาพ