โขนชุดหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา

ข้อมูลผลงาน

  1,371      308     
 
Creative Commons License
โขนชุดหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  โขนชุดหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา
คำอธิบาย :  โขน โขนชุดหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา เครื่องแต่งกาย
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ครูจุฑารัตน์ บุญประคอง
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล, ครูวิมลมาศ นาคสวัสดิ์, ธมลพรรณ ปานะวงษ์
คำสำคัญ :   มหาวิทยาลัยมหิดล, โรงเรียนพัฒนศิลป์การดนตรีและละคร, ศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์, โขนชุดหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา, ครูวิมลมาศ นาคสวัสดิ์, เครื่องแต่งกาย, โขน, ครูจุฑารัตน์ บุญประคอง
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (237.94 KB)