จดหมายข่าว Technology Snapshot by NSTDA issue 02 : July 2017 - August 2017

ข้อมูลผลงาน

  131      174     
 
Creative Commons License
จดหมายข่าว Technology Snapshot by NSTDA issue 02 : July 2017 - August 2017 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  จดหมายข่าว Technology Snapshot by NSTDA issue 02 : July 2017 - August 2017
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ฝ่ายการตลาดและสร้างความร่วมมือพันธมิตร
คำสำคัญ :   จดหมายข่าว, Newsletter, Technology Snapshot
URL :   https://www.nstda.or.th/th/all-newsletter/198-newsletter-technology-snapshot/11373-tech-snapshot-mkt-newsletter-issue02-2017-july-august
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   บทความ, หนังสือ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (1.48 MB)