ผืนแผ่นดินแกร่งกล้าด้วยหญ้าแฝก

ข้อมูลผลงาน

  1,603      245     
 
Creative Commons License
ผืนแผ่นดินแกร่งกล้าด้วยหญ้าแฝก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ผืนแผ่นดินแกร่งกล้าด้วยหญ้าแฝก
คำอธิบาย :  นิทรรศการ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดแสดงบนกำแพงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้านถนนพระจันทร์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ธมลพรรณ ปานะวงษ์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
คำสำคัญ :   พระราชกรณียกิจ, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, มหาวิทยาลัยมหิดล, รัชกาลที่ 9, นิทรรศการ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ถวายความอาลัย, น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ, ผืนแผ่นดินแกร่งกล้าด้วยหญ้าแฝก
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ