สวทช. พัฒนาอีแต๋นรุ่นใหม่ ไฉไลกว่าเดิม

ข้อมูลผลงาน

  1,829      1,792     
 
Creative Commons License
สวทช. พัฒนาอีแต๋นรุ่นใหม่ ไฉไลกว่าเดิม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  สวทช. พัฒนาอีแต๋นรุ่นใหม่ ไฉไลกว่าเดิม
คำอธิบาย :  รถบรรทุกเพื่อการเกษตรหรือที่เรียกว่า รถอีแต๋น เป็นรถที่เกษตรกรใช้บรรทุกพืชผลทางการเกษตรจากท้องไร่ท้องนา แต่เดิมรถอีแต๋นถูกประกอบขึ้นจากโรงงานในท้องถิ่นโดยใช้ชิ้นส่วนมือสองหรือชิ้นส่วนเก่าของรถยนต์ที่ปลดระวางแล้วจากต่างประเทศ ทำให้รถอีแต๋นที่ใช้งานอยู่มีปัญหาทางด้านมาตรฐาน คุณภาพ และความปลอดภัย เนื่องจากโรงงานประกอบรถอีแต๋นไม่ได้ใช้หลักวิชาทางวิศวกรรมที่ถูกต้องในการประกอบรถ และมีโอกาสเกิดความเสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติเหตุระหว่างการใช้งานได้ ดังนั้น สวทช.จึงได้มีการพัฒนาการออกแบบและการผลิตชิ้นส่วนโครงฐานรถที่สำคัญ 5 ชิ้นส่วนเพื่อให้เป็นมาตรฐานและมีความปลอดภัย ได้แก่ แชชซีเฟรม (Chassis Frame) ระบบบังคับเลี้ยว ระบบเบรกและดุมล้อ ระบบส่งกำลัง และระบบสั่นสะเทือน เพื่อแก้ปัญหาชิ้นส่วนโครงฐานที่ไม่ได้มาตรฐานและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน และมีการคำนวณการออกแบบตามหลักวิศวกรรมที่ถูกต้อง ประโยชน์เป็นรถบรรทุกเพื่อการเกษตร รถขนขยะ รถบรรทุกน้ำฯ ต่อไป ช่วยลดคาใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิงได้ถึง 50%
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ :   ผลกระทบทางเศรษบกิจ, รถอีแต๋น, infographics, สวทช., อีแต๋นรุ่นใหม่, infographic, ผลงานวิจัย, ผลงานวิจัย สวทช.
URL :   http://www.nstda.or.th/r-and-d-impact/12946-automobila
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพและการออกแบบ, รูปภาพ, Infographic