นักวิทย์คิดถึงในหลวง

11,771      1,281
 
Creative Commons License
นักวิทย์คิดถึงในหลวง ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : นักวิทย์คิดถึงในหลวง
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : “นักวิทย์คิดถึงในหลวง” ซึ่งเขียนโดยนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร และนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ที่วิเคราะห์ถึงพระราชกรณียกิจ พระราชดำริ และพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งด้านการทรงเป็นนักคิด นักค้นคว้าทดลอง นักปฏิบัติ และทรงมีความเป็นครู ผู้ถ่ายทอดความรู้ที่ทรงเรียนรู้และค้นพบ โดยมีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่บทความเหล่านี้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปอ่าน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และนำไปเป็นแบบอย่างในการศึกษาเล่าเรียน รวมทั้งการดำเนินชีวิตได้
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : รัชกาลที่9, ภูมิพลอดุลยเดช, ในหลวง, นักวิทยาศาสตร์, พระราชกรณียกิจ, วิศวกร
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   พลังพล คงเสรี, รศ.ดร., ศักรินทร์ ภูมิรัตน, รศ. ดร., ปิยะ เฉลิมกลิ่น, ดร., ศรัณย์ โปษยะจินดา, ดร., รอยล จิตรดอน, ดร., เฉลิมพล เกิดมณี, ดร., นพพร นนทภา, นิสา เหล็กสูงเนิน, ดร., สมาธิ ธรรมศร, สุกัญญา ยงเกียรติตระกูล, ดร., บัญชา ธนบุญสมบัติ, ดร., พรพิมล ผลินกูล, เดชา วิวัฒน์วิทยา, รศ.ดร., นำชัย ชีววิวรรธน์, ดร., อุดมชัย เตชะวิภู, ดร., จารุวรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ดร., ธนภัทร ศรีโมรา, ศศิธร เทศน์อรรถภาคย์, วัชราภรณ์ สนทนา, รักฉัตร เวทีวุฒาจารย์, สุธน วงศ์สุชาต, ชุมพล พินิจธนสาร
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, บทความ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.nstda.or.th/th/e-book/11575-king-rama9-and-science
URL :
:
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), พลังพล คงเสรี, รศ.ดร., ศักรินทร์ ภูมิรัตน, รศ. ดร., ปิยะ เฉลิมกลิ่น, ดร., ศรัณย์ โปษยะจินดา, ดร., รอยล จิตรดอน, ดร., เฉลิมพล เกิดมณี, ดร., นพพร นนทภา, นิสา เหล็กสูงเนิน, ดร., สมาธิ ธรรมศร, สุกัญญา ยงเกียรติตระกูล, ดร., บัญชา ธนบุญสมบัติ, ดร., พรพิมล ผลินกูล, เดชา วิวัฒน์วิทยา, รศ.ดร., นำชัย ชีววิวรรธน์, ดร., อุดมชัย เตชะวิภู, ดร., จารุวรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ดร., ธนภัทร ศรีโมรา, ศศิธร เทศน์อรรถภาคย์, วัชราภรณ์ สนทนา, รักฉัตร เวทีวุฒาจารย์, สุธน วงศ์สุชาต, ชุมพล พินิจธนสาร. (2560). นักวิทย์คิดถึงในหลวง, 18 ตุลาคม 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/73496
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), พลังพล คงเสรี, รศ.ดร., ศักรินทร์ ภูมิรัตน, รศ. ดร., ปิยะ เฉลิมกลิ่น, ดร., ศรัณย์ โปษยะจินดา, ดร., รอยล จิตรดอน, ดร., เฉลิมพล เกิดมณี, ดร., นพพร นนทภา, นิสา เหล็กสูงเนิน, ดร., สมาธิ ธรรมศร, สุกัญญา ยงเกียรติตระกูล, ดร., บัญชา ธนบุญสมบัติ, ดร., พรพิมล ผลินกูล, เดชา วิวัฒน์วิทยา, รศ.ดร., นำชัย ชีววิวรรธน์, ดร., อุดมชัย เตชะวิภู, ดร., จารุวรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ดร., ธนภัทร ศรีโมรา, ศศิธร เทศน์อรรถภาคย์, วัชราภรณ์ สนทนา, รักฉัตร เวทีวุฒาจารย์, สุธน วงศ์สุชาต, ชุมพล พินิจธนสาร. (2560). "นักวิทย์คิดถึงในหลวง". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/73496. (18 ตุลาคม 2560)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), พลังพล คงเสรี, รศ.ดร., ศักรินทร์ ภูมิรัตน, รศ. ดร., ปิยะ เฉลิมกลิ่น, ดร., ศรัณย์ โปษยะจินดา, ดร., รอยล จิตรดอน, ดร., เฉลิมพล เกิดมณี, ดร., นพพร นนทภา, นิสา เหล็กสูงเนิน, ดร., สมาธิ ธรรมศร, สุกัญญา ยงเกียรติตระกูล, ดร., บัญชา ธนบุญสมบัติ, ดร., พรพิมล ผลินกูล, เดชา วิวัฒน์วิทยา, รศ.ดร., นำชัย ชีววิวรรธน์, ดร., อุดมชัย เตชะวิภู, ดร., จารุวรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ดร., ธนภัทร ศรีโมรา, ศศิธร เทศน์อรรถภาคย์, วัชราภรณ์ สนทนา, รักฉัตร เวทีวุฒาจารย์, สุธน วงศ์สุชาต, ชุมพล พินิจธนสาร. "นักวิทย์คิดถึงในหลวง". 18 ตุลาคม 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/73496.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : นักวิทย์คิดถึงในหลวง

ไม่พบข้อมูลการรีวิว