ฝาดดอกขาว

ข้อมูลผลงาน

  384      389     
 
Creative Commons License
ฝาดดอกขาว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ฝาดดอกขาว
คำอธิบาย :  ไม้ต้นกึ่งไม้พุ่มขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูงประมาณ 5-10 เมตร มีรากหายใจรูปเข่า ลำต้นตรง เนื้อแข็ง เปลือกเรียบ สีน้ำตาลอ่อน ใบเดี่ยว ออกเวียนสลับ หนาแน่นที่ปลายกิ่ง เนื้อใบหนามัน อวบน้ำ รูปไข่กลับ ปลายใบกลมเว้าตื้น โคนใบรูปลิ่ม ขอบใบเรียบ หรือหยักมนถี่ ดอกออกเป็นช่อตามปลายกิ่งหรือซอกใบ ฐานรองดอกและหลอดกลีบเลี้ยงรูปท่อ กลีบเลี้ยง 5 กลีบ สั้นมาก รูปไข่กว้าง เรียวแหลม กลีบดอก 5 กลีบ รูปรีแคบถึงรูปใบหอก สีขาว เกสรเพศผู้ 10 อัน ผล รูปทรงรี ผิวผลเกลี้ยง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
คำสำคัญ :   พรรณไม้ในป่าชายเลน, ลำแพน, COMBRETACEAE, ฝาดขาว, กะลูง, Buttully – poll, ฝาด, ขวาด, ลำแพนหิน
URL :   http://www.qsbg.org/database/botanic_book full option/search_detail.asp?botanic_id=2345
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ใบงาน, รูปภาพ, Poster, กรณีศึกษา, รูปภาพและการออกแบบ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (227.86 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง