พังกาหัวสุมดอกขาว

ข้อมูลผลงาน

  430      1,045     
 
Creative Commons License
พังกาหัวสุมดอกขาว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  พังกาหัวสุมดอกขาว
คำอธิบาย :  พังกาหัวสุมดอกขาวเป็นไม้ยืนต้น อยู่ในวงศ์ RHIZOPHORACEAE เป็นไม่ผลัดใบ สูงประมาณ 10 - 20 เมตร ลำต้นแตกเป็นร่องไม่ลึกมาก ผิวหยาบเป็นสะเก็ด เปลือกสีน้ำตาลเข้มถึงเทา โคนต้นเป็นพูพอน มีรากพิเศษออกตามลำต้น เป็นรากช่วยหายใจรูปคล้ายเข่า มีรากค้ำจุนขนาดเล็ก ใบเป็นใบเดี่ยว ผิวใบเป็นมันเรียบหนา ดอกเดี่ยวออกตามซอกใบ กลีบเลี้ยงสีเขียวอมเหลือง กลีบดอกสีเหลืองอ่อน ขอบกลีบมีขน ผลเดี่ยว ทรงคล้ายลูกข่าง มีเมล็ดงอกตั้งแต่ผลยังติดอยู่บนต้น เป็นต้นอ่อน เรียกว่า ฝัก
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
คำสำคัญ :   ประสักหนู, พังกาหัวสุม, บากาห์, ไม้ดอก, ป่าชายเลน, ขลัก, พรรณไม้ในป่าชายเลน, พืชดอก, ประสักขาว
URL :   https://th.wikipedia.org/wiki/พังกาหัวสุมดอกขาว
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Poster, ใบงาน, Full Course, กรณีศึกษา, รูปภาพ, รูปภาพและการออกแบบ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (277.41 KB)
- ดาวน์โหลด 2 (296.69 KB)
- ดาวน์โหลด 3 (308.84 KB)
- ดาวน์โหลด 4 (287.31 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง