เครื่องหีบอ้อยโบราณ

ข้อมูลผลงาน

  2,906      2,436     
 
Creative Commons License
เครื่องหีบอ้อยโบราณ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  เครื่องหีบอ้อยโบราณ
คำอธิบาย :  โฮงหรือโรง หมายถึงเครื่องบีบ หีบ หรือหนีบอ้อย ทำจากไม้เนื้อแข็ง มีลักษณะ เป็นเครื่องหีบ (บีบ) ท่อนอ้อย มีแกนไม้ ๓ ลูก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕ น้ว สูงประมาณ ๒๕ นิ้ว วางเรียงต่อกัน แกะเป็นเฟื่องสำหรับบีบท่อนอ้อย และมีก้านไม้เพื่อทำให้แกนเคลื่อนไหวได้ โดยใช้แรงงานคนหรือสัตว์เลี้ยงหมุน เพื่อบีบให้น้ำอ้อยไหลออกมาแล้วนำน้ำอ้อยไปใช้ประโยชน์ ซึ่งในสมัยโบราณยังไม่มีโรงงานน้ำตาล ชาวบ้านที่ต้องการน้ำตาลหรือน้ำอ้อยต้องใช้โฮงหีบอ้อยนีบให้น้ำอ้อยไหลไปตามรางไม้ แล้วนำน้ำอ้อยไปต้ม และเคี่ยวจนเหนืยวข้น แล้วปันให้เป็นก้อนเพื่อให้เก็บไว้ใช้ได้นาน ถือเป็นภูมิปัญญาในการทำน้ำตาลชาวบ้านในสมัยโบราณ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
คำสำคัญ :   เครื่องทุ่นแรง, น้ำตาลอ้อย, อ้อย, เครื่องบีบอ้อยโบราณ, พิพิธภัณฑ์, เครื่องหีบอ้อยโบราณ, เครื่องมือ, โรง, น้ำตาล, เครื่องมือโบราณ, โฮง, ภูมิปัญญา
URL :   http://www.m-culture.in.th/moc_new/album/151902/โฮงหีบอ้อย-โบราณ/
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพและการออกแบบ, รูปภาพ, ข้อมูลปฐมภูมิ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (407.80 KB)