ประหยัดเงินแล้วแต่เงินเดือนยังไม่พอใช้

ข้อมูลผลงาน

  374      907     
 
Creative Commons License
ประหยัดเงินแล้วแต่เงินเดือนยังไม่พอใช้ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ประหยัดเงินแล้วแต่เงินเดือนยังไม่พอใช้
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ธนาคารแห่งประเทศไทย
คำสำคัญ :   รายได้, ออมเงิน, รายจ่าย, เงินเดือน, ลงทุน, การวางแผน
URL :   https://www.1213.or.th/th/tools/Pages/bookletall.aspx
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพและการออกแบบ, Infographic

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (2.15 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง