เครื่องพิมพ์ดีด (Typewriters)

ข้อมูลผลงาน

  154      597     
 
Creative Commons License
เครื่องพิมพ์ดีด (Typewriters) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  เครื่องพิมพ์ดีด (Typewriters)
คำอธิบาย :  รหัสครุภัณฑ์ : พ.ง. 026-20 เริ่มใช้เมื่อ : ปี 2520 อายุครุภัณฑ์ : - ประเภท : ครุภัณฑ์สำนักงาน แหล่งเงินที่จัดหา : เงินงบประมาณ ราคา : 7,920 บาท ลักษณะ : เครื่องพิมพ์ดีด ยี่ห้อ Remington แคร่พิมพ์ ขนาด 20 นิ้ว การใช้งาน : เป็นเครื่องพิมพ์ดีดชนิดแคร่พิมพ์ ขนาด 20 นิ้ว ใช้สำหรับการพิมพ์เอกสารทั่วไป ภาพ : มนตรี เล้าหะชัย
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  พิพิธภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์สำนักงานโบราณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   มนตรี เล้าหะชัย
คำสำคัญ :   Typewriters, เครื่องพิมพ์ดีด, อุปกรณ์สำนักงาน, หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, คณิตศาสตร์, ภาษาต่างประเทศ, ศิลปะ, วิทยาศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   อื่นๆ, รูปภาพ