การเรียนรู้ประวัติศาสตร์อยุธยาผ่านสื่อ Virtual Field Trip

ข้อมูลผลงาน

  670      542     
 
Creative Commons License
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์อยุธยาผ่านสื่อ Virtual Field Trip is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การเรียนรู้ประวัติศาสตร์อยุธยาผ่านสื่อ Virtual Field Trip
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   นางสาวมาลี โตสกุล, นางมนพร จันทร์คล้อย, นางระวิวรรณ ภาคพรต
คำสำคัญ :   ประวัติศาสตร์ไทย, อยุธยา
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ