เสียงจากพฤกษา (อินโฟกราฟิก)

3,278      4,893
 
Creative Commons License
เสียงจากพฤกษา (อินโฟกราฟิก) ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : เสียงจากพฤกษา (อินโฟกราฟิก)
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ผลงานชิ้นนี้ได้รับรางวัล รางวัลความคิดสร้างสรรค์ ในกลุ่มครู-อาจารย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออธิบายสิ่งที่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินได้รับจากการนำงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนมาบูรณาในการจัดการเรียนรู้ และแนวคิดในการออกแบบเพื่ออธิบายประโยชน์ของการนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนไปบูรณาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายจากพรรณพืช เปรียบเสมือนพืชนานาชนิดช่วยเป็นเสียงในจินตนาการของนักเรียนที่จะนำไปสู่การเรียนรู้ทั้งด้านความรู้ (k) ทักษะกระบวนการ (p) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) และส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอีกด้วย
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ประกวดสร้างสรรค์สื่ออินโฟกราฟิก, อินโฟกราฟิก, Infographic, เสียงจากพฤกษา, สวทช, อพ.สธ., งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : นางสาวอรอนงค์ พงษ์กลาง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   Infographic, รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
นางสาวอรอนงค์ พงษ์กลาง, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.). (2560). เสียงจากพฤกษา (อินโฟกราฟิก), 21 ธันวาคม 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/79260
นางสาวอรอนงค์ พงษ์กลาง, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.). (2560). "เสียงจากพฤกษา (อินโฟกราฟิก)". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/79260. (21 ธันวาคม 2560)
นางสาวอรอนงค์ พงษ์กลาง, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.). "เสียงจากพฤกษา (อินโฟกราฟิก)". 21 ธันวาคม 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/79260.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : เสียงจากพฤกษา (อินโฟกราฟิก)

ไม่พบข้อมูลการรีวิว