การจัดแต่งห้องสมุด สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

ข้อมูลผลงาน

  2,209      8,511     
 
Creative Commons License
การจัดแต่งห้องสมุด สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การจัดแต่งห้องสมุด สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
คำอธิบาย :  การจัดแต่งห้องสมุด สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
คำสำคัญ :   หอสมุด, มหาวิทยาลัยบูรพา, การออกแบบตกแต่ง, ศูนย์การเรียนรู้, สำนักหอสมุด, อาคารสถานที่, ห้องสมุด, library
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, กรณีศึกษา

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (5.52 MB)