พระนาคปรกหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพัง

ข้อมูลผลงาน

  1,623      1,063     
 
Creative Commons License
พระนาคปรกหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพัง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  พระนาคปรกหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพัง
คำอธิบาย :  พระนาคปรกหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพัง นนทบุรี ปี 2484 เจ้าคุณศรีวัดสุทัศน์เป็นประธานในพิธี
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  บ้านซอยหก ปัตตานี
คำสำคัญ :   พระนาคปรก, วัดบางพัง, หลวงพ่อแฉ่ง, พระพุทธรูป
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (57.85 KB)