สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

ข้อมูลผลงาน

  1,713      6,016     
 
Creative Commons License
สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
คำอธิบาย :  อาคารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
คำสำคัญ :   library, สำนักหอสมุด, อาคารสถานที่, หอสมุด, มหาวิทยาลัยบูรพา, ห้องสมุด
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (7.62 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง