ไก่ป่า

ข้อมูลผลงาน

  3,674      649     
 
Creative Commons License
ไก่ป่า is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ไก่ป่า
คำอธิบาย :  Red Junglefowl หรือ ไก่ป่า
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
คำสำคัญ :   ไก่, ไก่ป่า, Red Junglefowl
URL :   http://www.tistr.or.th/tistrblog/?page_id=893
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (63.42 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง