นกกินปลีอกเหลือง

ข้อมูลผลงาน

  441      278     
 
Creative Commons License
นกกินปลีอกเหลือง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  นกกินปลีอกเหลือง
คำอธิบาย :  Olive backed Sunbird หรือ นกกินปลีอกเหลือง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
คำสำคัญ :   นกกินปลีอกเหลือง, Olive backed Sunbird, นก
URL :   http://www.tistr.or.th/tistrblog/?page_id=893
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ