ไก่ฟ้าพญาลอ

ข้อมูลผลงาน

  699      370     
 
Creative Commons License
ไก่ฟ้าพญาลอ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ไก่ฟ้าพญาลอ
คำอธิบาย :  Siamese Fireback หรือ ไก่ฟ้าพญาลอ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
คำสำคัญ :   ไก่ฟ้า, Siamese Fireback, ไก่, ไก่ฟ้าพญาลอ
URL :   http://www.tistr.or.th/tistrblog/?page_id=893
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (53.41 KB)