นกปรอดคอลาย

ข้อมูลผลงาน

  360      160     
 
Creative Commons License
นกปรอดคอลาย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  นกปรอดคอลาย
คำอธิบาย :  Stripe throated Bulbul หรือ นกปรอดคอลาย
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
คำสำคัญ :   นกปรอดคอลาย, Stripe throated Bulbul, นก
URL :   http://www.tistr.or.th/tistrblog/?page_id=893
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ